IEO

تاریخچه (IEO) عرضه اولیه توکن صرافی
تمام شده
Volare
PROBUSDTETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 5%
تمام شده
ROVI Network 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Listing on 17 ژانویه 2023Bonus 5%
تمام شده
Rimaunangis 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 2.5%
تمام شده
Metarix 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 5%
تمام شده
Rimaunangis
PROBUSDTBTCETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 5%
تمام شده
ROVI Network
PROBUSDTBTCETH
Listing on 17 ژانویه 2023Bonus 20%
تمام شده
Metarix 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 5%
تمام شده
Metarix
PROBUSDTBTCETH
لیستینگ های تایید شدهBonus 5%
تمام شده
Launchpad iCommunity 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Listing on 7 ژوئن 2022Bonus 5%
تمام شده
Incube Chain 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Listing on 23 مه 2022Bonus 5%
تمام شده
Ecoreal Estate 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
لیستینگ های تایید شدهBonus 30%
تمام شده
Launchpad iCommunity 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Listing on 7 ژوئن 2022Bonus 5%
...