Lịch sử IEO
Đã kết thúc
BAA 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 20/06/2024Phần thưởng 10%
Đã kết thúc
BAA
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 20/06/2024Phần thưởng 15%
Đã kết thúc
HODLpad 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 01/04/2024Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
HODLpad 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 01/04/2024Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
HODL
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 01/04/2024Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
MTGX 3rd round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 22/12/2023Phần thưởng 5%
Đã kết thúc
MTGX 2nd round
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 22/12/2023Phần thưởng 15%
Đã kết thúc
MTGX
PROBUSDTBTCETH
Niêm yết trên 22/12/2023Phần thưởng 15%
Đã kết thúc
ZRT 3rd round
PROBUSDTBTCETHBNB
Niêm yết trên 10/11/2023Phần thưởng 10%
Đã kết thúc
ZRT 2nd round
PROBUSDTBTCETHBNB
Niêm yết trên 10/11/2023Phần thưởng 10%
Đã kết thúc
ZRT
PROBUSDTBTCETHBNB
Niêm yết trên 10/11/2023Phần thưởng 10%
Đã kết thúc
RADA 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
Niêm yết trên 23/08/2023Phần thưởng 15%
...