Vesting Token IEO là gì?

Ngày xuất bản: lúc 8:02 22 tháng 4, 2022 (UTC+0)

Vesting là gì?

Các token được mua trong IEO phải tuân theo việc kiểm tra hoặc phân phối token theo các khung thời gian được chỉ định. Về cơ bản, những người tham gia IEO phải đợi lịch trình cho đến khi việc phân phối toàn bộ giao dịch mua IEO của họ hoàn tất.

Việc phân phối IEO theo lịch trình đem lại lợi ích gì cho người dùng?

Vesting là một chiến lược giúp ngăn chặn hành vi thao túng thị trường không công bằng hoặc thiếu chặt chẽ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư giai đoạn đầu, những người có thể đạt được lợi thế sớm.

  • Việc phát hành token theo từng giai đoạn thay vì phân phối một lần sẽ giúp thúc đẩy việc khám phá giá hợp lý thông qua các lực lượng thị trường tự nhiên.
  • Vesting cũng gắn lợi ích chung của tất cả chủ sở hữu token với tầm nhìn dài hạn của nhóm dự án, khuyến khích cùng nhau thành công trong tương lai.

Khi nào tôi sẽ nhận token IEO của mình?

Mỗi IEO sẽ có một lịch trình hoặc thời gian kiểm tra duy nhất trong đó các token sẽ được phân phối tăng dần cho tất cả những người tham gia IEO.

  1. Giai đoạn phân phối đầu tiên sẽ diễn ra lúc TGE hoặc ngày niêm yết chính thức của token.
  2. Sau khi phân phối TGE, việc phân phối token IEO còn lại sẽ được tiến hành theo lịch trình đã được xác định.


Ví dụ:

Bạn có quyền nhận 1.000 token theo lịch trình đã định như sau:

Ngày niêm yết (TGE)

20% được phát hành

60 ngày sau niêm yết

80% được phát hành

  1. Vào Ngày niêm yết (TGE), bạn sẽ nhận được 200 token (1.000 x 20%).
  2. 60 ngày sau ngày TGE, 80% số token đã mua sẽ được phân phối. Bạn sẽ nhận được 800 tokens còn lại (1.000 x 80%).